لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17782

پرواز – شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین ق۳

281

بهین آیین وقتی بهائی شد با همسر بیستمش سی سال زندگی کرد. و در معرّفی آئین بهائی از صبر وتحمّل همسرش بهره برد.