لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17775

به سوی دنیای بهتر – ق۷

179

این برنامه : مفهوم دعا و رابطه انسان با خالق در آثار بهائی.