لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17723

فصل مشترک – ف۲ نقش هنر در تغییرات اجتماعی

427

از ترانه مهاجری توفیق پرسیدیم که چگونه هنر میتواند سر منشأ تغییرات اجتماعی باشد؟