فصل مشترک – ف۲ نقش هنر در تغییرات اجتماعی

384

از ترانه مهاجری توفیق پرسیدیم که چگونه هنر میتواند سر منشأ تغییرات اجتماعی باشد؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17723