لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17704

آموزه‌های نو – ف۳ ق۴

177

مرور دو مقاله “راه پیمائی زنان پیام آور آینده” و “هر چه ثروت بیشتر مسئولیّت هم بیشتر”