لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17692

گشت بهاری (۲) – گشت بهاری درگلستان شعر و ادب پارسی

76

دراین برنامه آثاری طنز و شیرین از عبیدذاکانی و استاد سخن سعدی شیرازی نقل میگردد.