لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17691

پرواز – شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین ق۲

535

بهین آیین که سخت به تریاک عادت داشت وقتی بهائی شد فهمید که استعمال آن در آئین بهائی شدیدا نهی شده سر به بیابان گذاشت.