لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17651

راه تازه (۱۷) – مجلس شورا و مشورت

129

موضوع مجلس شورا و مشورت در دوران مشروطیت و مشخص نبودن مفهوم و معنی اصلی آن در این قسمت از راه تازه. با هومن عبدی و استاد وحید خرسندی همراه شوید.