لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17583

بت چین

177

تصنیف ای بت چین (آواز اصفهان) با آوازسیامک شجریان و اجرای گروه کوبانگ اثری از علی اکبر شیدا.