لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17561

پرواز – شرح احوال میرزا تقی خان قاجار معروف به بهین آیین ق۱

455

بهین آیین سخت آلوده به گناه بود از آخوندی شنید هرکس یک بهائی را بکشد تمام گناهانش را خدا می بخشد به همین جهت بدنبال پیدا کردن یک بهائی بود.