لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17532

سیب

174

سیب نماد باروری و زایش است. در گذشته سیب را در خم های ویژه ای نگهداری می کردند و قبل از نوروز به همدیگر هدیه می دادند. می گویند که اغلب درویشی سیبی را از وسط نصف می کرد و نیمی از آن را به زن و نیم دیگر را به شوهر می داد و به این ترتیب مرد ازعقیم بودن و زن از نازایی رها می شد.