لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17505

صفحه نمایش (۱) – میرزا فتحعلی آخوند زاده

207

در اولین برنامه با زندگی اولین نمایش نامه نویس ایرانی آشنا می شوید.
نمایش: سرگذشت مرد خسیس.