لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17497

گپی با همکاران (۶) – سنا، تارا ، ایمان ، فریال ، بدیع

128

پرسش از هومن و پاسخ از سنا روحانی ، تارا مهرآئین ، ایمان ملکوتی ، فریال و بدیع پروانه.