لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17482

شادمانه (۹) – موبایل ندارم

96

موبایل منو بگیر به زنت زنگ بزن.