لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17458

پیام بیت العدل اعظم

107

پیام بیت العدل اعظم خطاب به بهائیان ایران به مناسبت نوروز۱۳۹۶