لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17438

ماهی

160

نمادهای غیر خوراکی به مرور ایام به سفره هفت سین راه پیدا کرد از جمله ماهی که نشانه حیات، حرکت و برکت در زندگی هست. ماهی به عنوان نشانه اسفند ماه نیز یکی از عللی است که باعث شده تا بر سفره نوروزی راه پیدا کند.