لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17403

شادمانه (۴) – تعارف

165

گفتگوی راننده و مسافر تاکسی.