لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17402

شادمانه (۳) – بهترین آرزو

134

فقط می‌توانید یک آرزو داشته باشید که انجام آن برای ما امکان پذیر باشد.