لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17385

شادمانه (۲) – صدای توپ

121

صدای توپ و سه داماد.