به سوی دنیای بهتر – ق۴

48

این برنامه : غیبت ، یکی از سرسخت ترین دشمنان اتحاد یک جامعه.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17362