لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17362

به سوی دنیای بهتر – ق۴

169

این برنامه : غیبت ، یکی از سرسخت ترین دشمنان اتحاد یک جامعه.