لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17356

فیلم طاهره

247

نگاهی کوتاه به زندگی طاهره و ترانه یار که با استفاده از اشعار او ساخته شده است.