لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17317

عشق فرای مرزها – ف۲ ق۶ تراویس و کاتیای

201

تراویس آمریکایی با کاتیای روس ثابت کردند که اختلاف‌های سیاسی کشورها نمی تواند مانع ایجاد عشق فرای مرزها باشد.