لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17295

پیرنگ – ف۱، ق۱۲

224

بررسی «با کمال تأسف»، نوشته بهرام صادقی.