لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17288

پرواز – آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۵

323

جذّاب از سوی حضرت عبدالبها ماموریت یافت برای معرّفی آیین بهائی نزد تولستوی نویسنده نامدار روسی برود.