لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17279

برنامه کامل ۲۳ اسفند ۱۳۹۵

185

این روزها – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی