لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17273

کافه گپ – تعالیم حضرت بهاءالله ق۵

123

برابری حقوق زنان و مردان یکی از مهمترین تعالیم حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی است. پارسا فنائیان و جناب شهرام آناهید در این قسمت در رابطه با این تعلیم به صحبت نشسته‌اند.