لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17265

نگاه – گروهی از جوانان واشنگتن دی‌سی‌‌‌

211

این برنامه نگاهی‌ دارد به گروهی از جوانان واشنگتن دی سی‌‌‌ و اینکه چگونه دوستی‌ و حمایت متقابل نقش مهمی‌ در فعالیتهای خدماتی آنها به بشریت داشته است.