لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17264

یکصد و نود زنان – دستیابی به کامیابی

101

آیا دستیابی به کامیابی و موفقیت بدون فعالیت و مشارکت در اجتماع امکان پذیر است؟