لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17252

شوق یادگیری (۱۲) – تمرکز

254

بررسی یکی دو عامل برهم زننده تمرکز حواس هنگام درس خواندن.