لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17211

پیرنگ – ف۱، ق۱۱

128

بررسی «دو رهگذر»، نوشته محمدرضا صفدری.