لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17207

پرواز – آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۴

234

جذّاب خدماتش موردرضایت حضرت بهاالله واقع می شد و او را مسئول رسیدگی به امور بهائیان می‌فرمودند.