لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17192

کافه گپ – تعالیم حضرت بهاءالله ق۴

180

تعالیم اجتماعی حضرت بهاءالله؛ ادامه‌ صحبت‌های هفته‌ پیش درباره‌ تحری حقیقت و نقش آن در اتحاد در گپ این هفته‌ پارسا فنائیان و جناب شهرام آناهید.