لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17176

یکصد و نود زنان – نگاه جنسیتی در طول تاریخ

121

چگونه نگاه جنسیتی در طول تاریخ بر زندگی‌ اجتماعی و فردی زنان تاثیر گذاشته است؟