لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17156

برنامه کامل ۱۳ اسفند ۱۳۹۵

215

پرتره – اندر احوالات ما جوونا – با تارا