لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17149

عشق فرای مرزها – ف۲ ق۴ – پرویز و لتی

122

پرویز ایرانی است و بیش از چهل سال پیش با لتی که مکزیکی است ازدواج کرده و با احترام به فرهنگ یکدیگر نقاط اشترک فرهنگی بسیاری باهم پیدا کرده اند.