لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17142

آموزه‌های نو – ف۲ ق۲۴

147

مرور مقاله‌های«عمل به قول‌وقرارهای سال نو»، و «هیچ کس تنها نیست، ما همه به هم مرتبطیم.» نوشتۀ کیتی رومن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.