لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17141

نقطه سر خط – پدیده خود زشت انگاری

88

در نقطه‌سرخط این هفته، به یادداشتی می‌پردازیم با عنوان «به من خیره نشوید، من بدنم را دوست دارم». این یادداشت با رویکردی جامعه‌شناختی پدیده‌ “خودزشت‌انگاری” و عوامل پدیدآورنده‌ آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.