لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17133

پیرنگ – ف۱، ق۱۰

84

بررسی «جزیره»، نوشته غزاله علیزاده.