لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17125

پرواز – آقا عزیزالله جذاب خراسانی ق۳

301

جذّاب پس از زیارت حضرت بهاالله به ایران برگشت وهمه فهمیدند که او بهائی شده یهودیانی که مسلمان شده بودند٬ ترسیدند برای جامعه یهودی دردسر درست شود و تصمیم گرفتند اورا تنبیه کنند.