لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17117

این روزها – وفاداری

202

عذرخواهی را قبول کرد اما گفت: نمیدونم چطور میشه اون قرار رو دوباره تکرار کرد…!