لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17116

برنامه کامل ۹ اسفند ۱۳۹۵

295

این روزها – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی