لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17116

برنامه کامل ۹ اسفند ۱۳۹۵

430

این روزها – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی