لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17107

کافه گپ – تعالیم حضرت بهاءالله ق۳

215

تعالیم اجتماعی حضرت بهاءالله؛ تحری حقیقت و نقش آن در اتحاد در گپ این هفته‌ پارسا فنائیان و جناب شهرام آناهید.