لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17106

گرامافون – Simon & Garfunkel , Last night I had the strangest dream

134

سایمون و گارفانکل که بعضی معتقدن برترین دو نواز تاریخ موسیقی هستند و آهنگ مشهور آنها، last night i had the strangest dream موضوع این قسمت از گرامافون است.