لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17097

گفت‌وگو – از طهران تا عکا

302

دکتر معین افنانی با میهمان این هفته گفت‌وگو دکتر فریدون وهمن، استاد بازنشسته ایران شناسی دانشگاه کوپنهاگن، در مورد کتاب “از طهران تا عکا” صحبت میکند. کتابی که شامل اسنادی است دال بر حقیقت وقایع تاریخی آئین بهائی در دوران قاجار.