لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17084

راه تازه (۱۲) – بنیادهای جامعه مدنی

151

موضوع این قسمت در ادامه‌ صحبت‌های هفته‌ گذشته است: بنیادهای جامعه‌ مدنی از دیدگاه حضرت بهاءالله در این قسمت از راه تازه. با هومن عبدی و استاد وحید خرسندی همراه شوید.