لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17064

فصل مشترک – ف۲ کمک به احقاق حقوق زنان

109

از نسیم سیفی پرسیدیم که آیا ایجاد فرصتهای برابر با مردان میتواند به تبعیض‌های موجود علیه زنان در جامعه پایان دهد؟