لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17042

آموزه‌های نو – ف۲ ق۲۳

255

مرور مجموعه مقالۀ «سرزنش پیام‌آور»، نوشتۀ دیوید لنگنس.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.