لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17035

خبرنگار – جهانی شدن، پدیده‌ای اجتناب ناپذیر یا ابزاری برای سودجویی ق۲

150

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت