لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=17034

پیرنگ – ف۱، ق۹

185

بررسی «شهر کوچک ما»، نوشته­ احمد محمود.