لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16988

فصل مشترک – ف۲ فرهنگ کار داوطلبانه

49

از نسیم سیفی پرسیدیم که چطور می‌توان فرهنگ کار داوطلبانه یا همان خدمت را در جامعه ترویج داد؟