مثل نسیم – ننسی تانگ

54

به عنوان مهاجر استرس زیادی رومون بود…. اوایل پنجاه سالگی تغییرات زیادی رو تو بدنم احساس میکردم… یه خانمی کنارم ایستاده بود که یه پارچه رو سرش بود… من واقعن متعلق به اینجام؟ هیچکس درباره این دین چیزی نشنیده… این هفته برنامه مثل نسیم با ننسی.

To Watch This Program in English Click here

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16987