لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=16987

مثل نسیم – ننسی تانگ

245

به عنوان مهاجر استرس زیادی رومون بود…. اوایل پنجاه سالگی تغییرات زیادی رو تو بدنم احساس میکردم… یه خانمی کنارم ایستاده بود که یه پارچه رو سرش بود… من واقعن متعلق به اینجام؟ هیچکس درباره این دین چیزی نشنیده… این هفته برنامه مثل نسیم با ننسی.

To Watch This Program in English Click here